Aktiva åtgärder för minskad luftpåverkan

Att tillverka förpackningskartong har påverkan på luften. Genom aktivt miljöarbete, noggranna kontroller och kontinuerlig uppföljning strävar vi efter att begränsa vår påverkan så långt som möjligt.

Fastbränslepannan producerar ånga och el

På Fiskeby använder vi en fastbränslepanna för att producera ånga och el till kartongtillverkningen. Pannan är en rosterpanna med tillhörande ångturbin och generator för elproduktion. Bränslet till pannan utgörs av returträ, industriavfall och rejekt. Pannan drivs som en samförbränningsanläggning.

Vy över fabriksområdet

Noggrann rökgasrening

Rökgaserna från fastbränslepannan renas i flera steg. Först leds rökgaserna genom textila slangfilter som ger mycket god avskiljning av stoft. Före slangfiltret tillsätts kalk och aktivt kol till rökgaserna, vilket ger god avskiljning av svavel och andra syror som kvicksilver.

För reducering av kväveoxider används metoden SNCR (selektiv icke katalytisk reduktion). Metoden innebär att ammoniak injiceras i eldstaden så att kväveoxider reduceras till kvävgas och vatten. Utsläppet av ammoniak mäts kontinuerligt för att optimera reduktionen av kväveoxider och minimera utsläppet av ammoniak.

Emissioner till luft från förbränningsprocessen övervakas automatiskt med mätutrustning som är kopplad till ett miljörapporteringssystem. Extern kontroll av luftemissioner sker kontinuerligt. Kalibrering görs årligen, förutom periodiska mätningar och jämförande kontroll.

Egenkontroll och rapportering

Utifrån de villkor Fiskeby fått för verksamheten har ett egenkontrollprogram utarbetats. I det beskrivs hur miljökontrollen ska bedrivas, med vilka metoder, vilken frekvens och hur uppföljning, kalibrering och rapportering till myndigheter ska ske. Rapportering sker månatligen till länsstyrelsen samt i en årlig miljörapport.

Plaståtervinning

Energi av plast

Som enda kartongbruk i Skandinavien tar Fiskeby emot plastbelagda förpackningar som råvara. Plasten separerar och omvandlar vi till energi.

Läs mer

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Ex-jobba hos oss

Vår verksamhet är tekniskt kvalificerad. Det innebär att det finns många intressanta ämnesområden som kan bilda bas för ditt examensarbete.

Läs mer om ex-jobb