Vi ställer höga miljökrav på våra transportörer

Varje dag anländer en mängd insatsvaror till Fiskeby. Ut kommer en färdig produkt som ska till kunder i hela Europa. Eftersom verksamheten är beroende av transporter arbetar vi aktivt och kontinuerligt för att minimera utsläppen.

Av Fiskebys totala luftutsläpp svarar utsläppen från transporter för en betydande del. Som ett led i att minimera utsläppen gör vi noggranna utvärderingar av våra transporter av färdig produkt, returfiberråvara, kemikalier, bränslen och restprodukter. Transportsträckorna minskar vi genom att i största möjliga mån upphandla fiber och bränslen i närområdet. Inom fabriksområdet använder vi eltruckar.

Eltruck lastar pall på lastbil.

Miljöanpassade transporter

Vi arbetar aktivt för att hitta alternativa transportlösningar som uppfyller våra kunders krav på snabba och pålitliga transporter. Redan idag svarar miljöanpassade alternativ för cirka 35% procent av uttransporterna av färdiga produkter.

Kontroll av miljöpåverkan

Genom att använda välkända transportbolag och ställa krav på miljödeklaration, kan vi säkerställa transporternas miljöpåverkan. Därigenom försöker vi minimera utsläppen av växthusgaser. Alla transportörer som vi anlitar får en transportdeklaration av oss.

Transportörernas miljödeklaration

I avtalen med lastbilstransportörerna har Fiskeby kommunicerat krav för att minska miljöbelastningen av transporterna. Varje år ska våra transportörer lämna in en deklaration som beskriver hur miljöarbetet fortgår.

Av transportörerna begär vi information om vilken typ av drivmedel de använder och hur stor andel av chaufförerna som utbildas i ecodriving. Vi är också tydliga med att fyllnadsgraden på lastbärarna bör vara så nära 100% som möjligt.

Transportriskbedömning

Vi genomför regelbundna riskbedömningar för transporterna till och från Fiskeby. Bedömningarna rör tunga transporter och farligt gods, men även intern trafik samt gående till och från sina arbetsplatser. Utifrån riskbedömningarna åtgärdar och säkerställer vi de områden som löper störst risk.

Förnybar energi

Förnybar energi

Fiskeby arbetar aktivt och brett för att minska användningen av el. Vi använder förnybar energi och producerar vid normal produktion upp till 30% av vårt eget elbehov.

Läs mer
Egenproducerad ånga

Egenproducerad ånga

Allt råmaterial som vi återvinner torkar vi med hjälp av ånga, och all ånga som vi använder producerar vi helt på egen hand.

Läs mer