Hållbart arbete med användningen av vatten

All pappers- och kartongtillverkning förutsätter stora volymer vatten. Därför bedriver vi ett aktivt miljöarbete för att begränsa vår miljöpåverkan maximalt.

Eftersom vatten är en begränsad resurs är vi noga med att vår användning och hantering sker på på ett hållbart sätt. Vi ska inte använda mer vatten än nödvändigt och det vatten som vi har använt ska återföras till naturen i bästa möjliga skick.

I kartongtillverkningen använder vi främst ytvatten från Motala Ström. Därtill använder vi en liten del kommunalvatten. Av det totala flödet i Motala Ström tar fabriken ungefär en halv promille i anspråk. Vattnet är nödvändigt för att lösa upp fibermaterialet och göra pappersmassa. Det används också till tvättning och transport av fibern, samt i tillverkningen av ånga till våra torkcylindrar och i nedkylningen av processen.

Miljöarbete

Miljötillstånd för kartongtillverkning och förbränning

Fiskeby har miljötillstånd enligt miljöbalken för både kartongtillverkning och förbränning. Tillståndet är utfärdat av Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för den löpande tillsynen av verksamheterna.

Av tillståndet framgår att gällande lagar, förordningar och föreskrifter ska gälla parallellt med kraven i tillståndet. För kartongtillverkningen finns villkor för produktionsvolym, buller och vattenemissioner såsom syreförbrukande ämnen, suspenderade ämnen, pH, kväve och fosfor. De villkorsstyrda vattenparametrarna analyseras dagligen i vårt eget laboratorium, som är certifierat av Swedac.

Egenkontroll och rapportering

Syftet med egenkontroll är att vi ska arbeta förebyggande för att minimera påverkan på hälsa och miljö. Arbetet sker genom noggrann planering och kontroll över verksamheten.

Kravet på egenkontroll innebär att Fiskeby regelbundet ska kontrollera verksamhetens påverkan på miljön. Utifrån de villkor som vi har fått för våra verksamheter finns ett egenkontrollprogram utarbetat. I programmet beskrivs hur miljökontrollen ska bedrivas, med vilka metoder, vilken frekvens samt hur uppföljning, kalibrering och rapportering till myndigheter ska ske. Genom att underrätta berörda myndigheter vet de vad som händer på anläggningen och att gällande villkor uppfylls. Rapporteringen sker varje månad till länsstyrelsen samt i en årlig miljörapport.

Mikrobiologisk vattenrening

I vår del av världen är bristen på vatten inte ett stort problem. Problemet är snarare kvaliteten på vattnet. Motala Ström, Bråviken och Östersjön är starkt övergödda. Därför arbetar Fiskeby fokuserat med att minimera bidraget av näringsämnen till recipienten.

För att förbättra fabrikens rening av processvatten investerade vi en ny vattenreningsanläggning 1994. Reningen sker med hjälp av mikroorganismer som i olika steg bryter ner de föroreningar som finns i processvattnet. Slammet som bildas i vattenreningen avskiljs och avvattnas och kan sedan användas till jordförbättring eller täckning av till exempel deponier.

Efter 1994 har ytterligare investeringar gjorts för att förbättra och effektivisera vattenreningen. Vattenreningen kompletterades med ett biofilmssteg 1998 och ett fällningssteg 2001. Därefter har vi installerat extra luftningskapacitet samt ett övervaknings- och styrsystem för näringsämnen. Allt för att säkerställa vattnets kvalitet.

Under 2014 påbörjades ytterligare en investering för att säkra vattenkvaliteten på utgående vatten till Motala Ström. Det gäller en anaerobvattenreningsanläggning som ska bidra till att sänka och stabilisera våra vattenemissioner främst vad gäller syreförbrukande ämnen, men förhoppningsvis även kväve och fosfor. Samtidigt som rening av processvatten sker produceras därmed egen biogas. Avsikten är att använda biogasen internt på Fiskeby för att minska användningen av inköpt elektricitet.

Samordnad recipientkontroll ger bättre helhetsbild

Företag som påverkar miljön är skyldiga att undersöka miljöeffekterna av sina processer. Ofta avses ett större geografiskt område. Olika verksamheter kan enas om en så kallad samordnad recipientkontroll.

Fiskebys område är Motala Ströms vattenavrinningsområde, som sträcker sig från Vättern till Östersjön. Fiskeby uppfyller sin recipientkontroll genom att vara medlem i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Förbundet har ett kontrollprogram som tagits fram i samråd med Länsstyrelsen. Den årliga rapporten beskriver statusen i området och finns tillgänglig på förbundets hemsida. Målsättningen är att värna om god vattenmiljökvalitet och ge underlag till effektiva åtgärdsprogram.

EU:s vattendirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft 2000 och syftar till att uppnå en långsiktig hållbarhet i sjöar och vattendrag. Enligt EU:s vattendirektiv uppfyller inte ens hälften kraven för god vattenstatus.

För att undvika att kemiskt förorena utgående vatten ser Fiskeby kontinuerligt över de kemiska produkter som används inom företaget. Restriktioner finns för användning av miljöklassade kemiska produkter och vi följer och kontrollerar årligen EU:s vattendirektiv. Vi använder inga kemikalier som är identifierade som prioriterade ämnen.

Regionalt vattenråd

Norrköpings kommun startade under 2010 Nedre Motala Ströms och Bråvikens vattenråd. Fiskeby är aktivt delaktiga i vattenrådets arbete.

Vattenrådet har i syfte att konkretisera förbättringsarbetet och underlätta ett regionalt och lokalt arbete kring vattenfrågorna utifrån avrinningsområden. Fiskebys intag av vatten och återföring av renat vatten ligger inom Nedre Motala Ströms och Bråvikens vattenråds område.

Egen biogasanläggning

Egen biogasanläggning

Reningskapaciteten på Fiskeby är stor. Med egen biogasanläggning minskar vår miljöbelastning samtidigt som den hållbara produktionen kan öka.

Läs mer

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Ex-jobba hos oss

Vår verksamhet är tekniskt kvalificerad. Det innebär att det finns många intressanta ämnesområden som kan bilda bas för ditt examensarbete.

Läs mer om ex-jobb