Returfiber – en miljövänlig råvara

Återvinning är bra för miljön eftersom det bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser. I Skandinavien finns ett bruk som tillverkar kartong av 100% returfiber och det är Fiskeby. En av alla positiva effekter av kartongtillverkning med returfiber är att den förbrukar betydligt mindre energi än tillverkning med färska fibrer.

Fiskeby hämtar kraften ur returen

Att tillverka kartong av returfiber är cirka 40% mindre energikrävande än tillverkning med färsk fiber. Varje år köper vi in cirka 180 000 ton returfiber bestående av kartongförpackningar, tryckerispill och kontorspapper. Leveranserna kommer från hela landet. Cirka 80% kommer från Sverige, 18% från övriga Skandinavien och resterande 2% från övriga länder. I Sverige återvinns cirka 75% av alla kartongförpackningar.

Vår kartong är uppbyggd av fyra skikt med skilda egenskaper. För att skapa de önskade egenskaperna använder vi olika fraktioner av returfiber till de olika skikten. Det finns en mängd olika returfiberfraktioner på marknaden och Fiskeby använder ett tiotal av dessa. Hushållens förpackningar utgör en betydande andel av vår råvara.

Bal med returkartong.

Vi separerar plasten från förpackningarna

Fiskeby är det enda kartongbruket i Skandinavien som kan ta emot dryckesförpackningar och andra plastbelagda förpackningar som råvara. Vi tar tillvara på alla delar i den returråvara som vi köper in. Materialet som inte kan användas vid kartongproduktion (exempelvis plast) separerar och använder vi istället i vår energiproduktion.

På Fiskeby finns en så kallad trumma, en Fiberflow, som separerar pappersfiber från plast i exempelvis dryckesförpackningar. Trumman fungerar som en jättelik tvättmaskin och blandar returförpackningarna med ljummet vatten. Pappersfibern blir råvara i kartongproduktionen och plasten, rejektet, eldas i vår förbränningspanna. I pannan blir plasten till ånga som vi använder för att torka kartong.

Returfiber uppfyller alla krav på kvalitet och renhet

Multiboard tillverkas enligt alla de krav som finns på kvalitets-, miljö-, hygien- och produktsäkerhet. Råvaran består i huvudsak av första klassens returfiber som efter behandling är en mycket ren råvara. Vi använder enbart godkända fiberfraktioner för livsmedelsförpackningar (i enlighet med det tyska regelverket BfR XXXVI och SS-EN 643 – Papper och kartong – Europeisk förteckning över standardkvaliteter av returpapper).

Producentansvar

I Sverige finns producentansvar för förpackningar, vilket innebär att företag som fyller eller importerar förpackningar för försäljning på den svenska marknaden är producenter. De har därmed ett ansvar att samla in och återvinna förpackningarna. Det finansieras genom att företaget betalar en förpackningsavgift för varje kilo förpackningar som sätts på marknaden.

Alla producenter ska vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation, PRO, som hjälper företagen att ta sitt producentansvar och hanterar förpackningsavgiften. Industrin hade tidigare ett samarbete med Förpackningsinsamlingen, FTI, som nu avvecklats som en följd av den nya förpackningsförordningen. PRO:n Näringslivets Producentansvar har tagit över verksamheten som rör producentansvaret från FTI.

En förpacknings kretslopp

Med hjälp av sol, koldioxid och vatten växer skogen genom så kallad fotosyntes. Av skogen tillverkas exempelvis förpackningar. När en förpackning återvinns kan den bli till nya förpackningar. En fiber kan användas cirka sju gånger innan den förlorar sina goda egenskaper.

Att återvinna returfiber bidrar till en hållbar miljö. Det går åt mindre energi och resurser till att tillverka en ny förpackning av returfiber. När fibrerna har tjänat ut kan de energiutvinnas. Detta minskar förbrukningen av fossila bränslen som olja och kol. Vid förbränningen av kartong produceras vatten och koldioxid som träden tar upp i fotosyntesen. Kretsloppet är nu slutet.

Tips för återvinning:

  1. Töm förpackningen och skölj den noga.
  2. Vik ihop förpackningen för att minska storlek och lukt.
  3. Sortera lösa korkar från exempelvis dryckesförpackningar som plast.
  4. Lämna in förpackningen på din närmaste återvinningsstation.

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Ex-jobba hos oss

Vår verksamhet är tekniskt kvalificerad. Det innebär att det finns många intressanta ämnesområden som kan bilda bas för ditt examensarbete.

Läs mer om ex-jobb