Information om Fiskebys behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Därför har denna Externa Integritetsinformation antagits av Fiskeby Board AB. Vi är måna om din integritet och skyldiga att följa bestämmelserna i EU förordning 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen, också benämnd ”GDPR”). Vänligen läs igenom följande information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Allmänt

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. I stort sett samtliga behandlingar omfattar dock kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, till exempel insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

Insamling, behandling och gallring av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som lämnas av den registrerade frivilligt. Det kan ske genom kontakter via möten, email, telefon och andra sätt. Vi samlar även in uppgifter om du använder våra webbformulär på fiskeby.com.
Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Undantag från gallring kan ske om Fiskeby behöver uppgifterna för att följa lagkrav eller för att bevaka Fiskebys rättsliga intressen.
Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse av att vårda relationen med våra affärspartners (företagskunder/leverantörer).

Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. En cookie är en liten textfil som vår webbplats begär ska sparas på din dator.
Fiskeby använder cookies för att kunna mäta och analysera besöksmönster samt för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Insamlade uppgifter lagras i 26 månader.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.
Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare för att förhindra cookies.

Skydd och säkerhet

Fiskeby vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter sparas i databaser skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast behandlas av ett begränsat antal personer med särskild behörighet som behöver uppgifterna för att utföra de identifierade ändamålen.
Fiskeby kan komma att lämna dina personuppgifter till rättväsende eller annan myndighet om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, för att tillvarata Fiskebys rättsliga intressen eller för att utreda, upptäcka eller förebygga bedrägerier, andra brott eller säkerhetsproblem
Om Fiskebys behandling av dina personuppgifter innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES vidtas åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och laglig hantering.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter och du kan invända mot vissa typer av behandlingar. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via adressen angiven nedan.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen kontakt oss via e-post eller reguljär post.

Övriga frågor rörande denna externa integritetsinformation kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Fiskeby Board AB
P.O. Box 1, Fiskeby
SE-601 02 Norrköping
Tel: +46 11 15 57 00

För allmänna frågor: info@fiskeby.com

Uppdatering av den externa integritetsinformationen
Fiskeby kan närsomhelst revidera denna Externa Integritetsinformation genom att publicera en uppdaterad version av den på webbplatsen.

Denna externa integritetsinformation uppdaterades senast den 23 maj 2018.