På Fiskeby använder vi förnybar energi och hållbart biobränsle

Att minska utsläppen av växthusgaser står högt upp på den världspolitiska agendan. FN:s klimatpanel pekar ut omställningen till förnybar energi som en viktig åtgärd för att lyckas. Fiskeby är redan idag självförsörjande på ånga samtidigt som vi vid normal produktion producerar upp till 30% av vårt elbehov på egen hand.

El

Vi arbetar aktivt för att minska användningen av el. Eftersom Fiskeby är en energiintensiv processindustri uppbyggd av en mängd sammanlänkade delprocesser sker arbetet på flera olika sätt. En av många åtgärder är att löpande byta ut gammal utrustning mot ny med bättre verkningsgrad.

Energianläggningen

För att kunna jämföra oss mot andra använder vi mätetalet MWh/ton produkt. Ju mindre el som används per producerat ton kartong, desto bättre. Fiskebys specifika användning av el är bland de absolut lägsta i branschen. Vår energianläggning producerar vid normal produktion upp till 30% av företagets elbehov.

Värme

En central process vid kartongframställning är torkning med hjälp av ånga. Allt papper har en naturlig fukthalt på ungefär 6–7%. Det är dit vi strävar. Returpappersmassa kan avvattnas till nära 50%, vilket är cirka 10% bättre än massa av nyfiber. Detta ger en låg förbrukning av ånga per ton produkt. Likväl utgör värmeenergi (ånga) två tredjedelar av den totala mängd energi som vi använder.

Utgående luft och vatten från processen värmeväxlas mot inkommande och på sätt utnyttjas värmen en gång till. Fiskebys energianläggning producerar 100% av företagets behov av ånga.

Lågvärdig spillvärme från processindustrier är vanligtvis svår att utnyttja. I Fiskebys biogasanläggning används energin i spillvattnet från fabriken för att ge mikroorganismerna exakt den temperatur som är optimal för gasproduktionen. Tack vare valet av ändamålsenlig teknik och noggrann isolering av tankar och rör produceras biogasen inom loppet av 3–4 timmar, helt utan tillsatt värme eller omrörning. Detta kan jämföras med konventionella rötningsprocesser som kräver tillförsel av fjärrvärme under cirka 35 dygn.

Bränsle

Bränslet till Fiskebys energianläggning består av 40% rejekt (exempelvis plast från dryckesförpackningar), 45% verksamhetsavfall och 15% RT-flis. Skogsbiomassa som används vid uppstart av Fiskebys fastbränslepanna uppfyller krav enligt hållbarhetslagen och har enbart svenskt ursprung.

Elcertifikat

I Sverige finns ett system med elcertifikat som syftar till att främja användningen av förnybar energi. För oss innebär det att vi får elcertifikat för den andel av elproduktionen som baseras på förnybart bränsle. De elcertifikat som vi inte använder för eget bruk säljer vi.

Miljökontakt
Miljökontakt
Energi & Avfall

Romana Vanickova
Tel: +46 11-15 57 01
romana.vanickova@fiskeby.com

Miljökontakt
Miljökontakt
Energi & Avfall

Romana Vanickova
Tel: +46 11-15 57 01
romana.vanickova@fiskeby.com

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Ex-jobba hos oss

Vår verksamhet är tekniskt kvalificerad. Det innebär att det finns många intressanta ämnesområden som kan bilda bas för ditt examensarbete.

Läs mer om ex-jobb