Fiskeby som arbetsgivare

Vi verkar för ett arbetsklimat som har sin grund i synen på alla människors lika värde. En jämlik och jämställd arbetsplats skapar ett sunt arbetsklimat med goda förutsättningar för effektivitet, samtidigt som det bidrar till att stärka varumärket och konkurrenskraften.

Alla som jobbar på Fiskeby har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. För oss är det viktigt att alla medarbetare ska kunna känna arbetsglädje, engagemang och trygghet på vår arbetsplats.

Två anställda arbetar vid maskiner.

Löpande kompetensutveckling

För att Fiskeby ska kunna behålla sin konkurrenskraft som arbetsgivare och samtidigt möta de ökande kraven från kunder, samhälle och affärspartners, krävs allt högre kompetens från medarbetarna. Att successivt höja utbildningsnivån och kompetensen är därför ett ständigt pågående arbete. Vid våra årliga medarbetarsamtal ger vi personlig återkoppling utifrån den individuella utvecklingen och prestationen.

Hälsa och säkerhet

Fiskeby arbetar kontinuerligt med att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och arbetsskador. Detta sker genom ett fokuserat säkerhetsarbete med gemensamma arbetsprocesser för riskbedömningar och riskanalyser av arbetsmiljön. I säkerhetsarbetet ingår riktade säkerhetsronder samt löpande tillbuds- och olyckfallsrapportering.

Förnybar energi

Förnybar energi

Fiskeby arbetar aktivt och brett för att minska användningen av el. Vi använder förnybar energi och producerar vid normal produktion upp till 30% av vårt eget elbehov.

Läs mer
Miljökontakt
HR-chef

Marina Gåverud
Tel: +46 11-15 57 22
marina.gaverud@fiskeby.com

Miljökontakt
HR-chef

Marina Gåverud
Tel: +46 11-15 57 22
marina.gaverud@fiskeby.com