Att vara hållbar betyder att vara långsiktig men även att kunna tänka nytt

Fiskeby arbetar intensivt med allt som påverkar vår möjlighet att vara en pålitlig samhällsaktör och leverantör av förnyat förpackningsmaterial. Det är viktigare än någonsin tidigare. Vi bygger vidare på vårt kompetenskapital samt våra fysiska återvinnings- och produktionsprocesser för att kunna reagera och agera utifrån omvärldens krav, förväntningar och ändrade förutsättningar. I alla situationer som ges gör vi aktiva val och försöker förbättra vårt arbetssätt. Vi har bland annat valt att investera i fossilfria drivmedelslösningar. Vi har vidare valt att stärka den interna säkerhetskulturen och bedriver ett övergripande arbete för att öka och sprida kompetensen bland medarbetarna. Vi har också gjort investeringar för att mer effektivt kunna använda energi i hela vår anläggning.

Kartongåtervinning är bra för miljön eftersom det sparar energi och bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser vilket främjar den cirkulära bioekonomin. Papper och kartong har ett lågt koldioxidavtryck som ytterligare minskar när den återvinns eftersom koldioxid fortsätter att lagras i fibrerna när de används vidare.

Cirkulär ekonomi med inspiration från naturens kretslopp

Ständigt minskad miljöpåverkan

Från väg till räls

Vårt läge ökar ansvaret

Fiskebys miljö-, kvalitets- och energiledningsarbete

Affärsetik och socialt ansvarstagande

Medarbetarna i fokus

Cirkulär ekonomi med inspiration från naturens kretslopp

”Fiskeby är något så unikt som början och slutet av samma värdekedja”

Förpackningsmaterialet återvänder till Fiskeby efter att ha passerat producent-, detaljist-, konsument- och återvinningsleden. Kretsloppet fungerar tack vare ett ständigt tillskott av förpackningar gjorda av färsk fiber från skogsindustrin.

Ny satsning för minskat koldioxidutsläpp

Fiskeby planerar för att ta nästa steg i kretsloppsanpassningen genom att minska utsläppen av fossil koldioxid. Detta kommer att göras med ny teknik som möjliggör materialåtervinning av plastandelen i pappersbaserade dryckesförpackningar. I stället för att återvinnas som energi på Fiskeby kommer plasten att renas och sändas till extern upparbetning för att sedan kunna återanvändas. Projektet stöds finansiellt av statliga Industriklivet som förvaltas av Energimyndigheten.

Fiskeby’s sustainable cycles

Ständigt minskad miljöpåverkan – vårt ansvar

I Sverige är deponi av organiskt avfall förbjudet enligt lag. Om ett material inte går att materialåtervinna är energiåtervinning genom förbränning det återstående alternativet. När man förbränner papper och kartong av cellulosa bildas det koldioxid som släpps ut till atmosfären. Cellulosan som Fiskeby återvinner hade vid förbränning gett upphov till utsläpp av ca 220 000 ton koldioxid till atmosfären. Fiskebys egen process gav upphov till utsläpp på drygt 100 000 ton koldioxid. Fiskebys materialåtervinning minskar årligen koldioxidutsläppen till atmosfären med 120 000 ton.

Från väg till räls

Det mesta av Fiskebys produkt går på export, i huvudsak till närområdet inom Europa. Förmågan att förbättra miljöpåverkan vid transporter är helt och hållet knutet till kontrollen över logistiken.

För att minska utsläppen av fossil koldioxid har vi på Fiskeby arbetat med att välja klimatsmarta och hållbara transporter om så är möjligt. På de sträckor det är möjligt har vi försökt att byta från väg till räls. Sedan 2019 erbjuder Fiskeby multimodala transporter som alternativ för fjärrtransport till ett antal destinationer i Frankrike, Belgien, Nederländerna och Tyskland. Strävan är alltid att uppnå högsta möjliga effektivitet genom aktivt arbete med lastgrad och samlastning. Fiskeby arbetar aktivt tillsammans med kunder och transportörer med logistik och ökad fyllnadsgrad då produktionen ofta styrs mot antalet kolli som ska lastas och transporteras. Ett system tillämpas där kund, enligt avtal, får betala extra för icke full trailer som ett incitament för att driva lastgraden uppåt.

Vårt läge ökar ansvaret

Fiskeby är beläget invid Motala Ström som mynnar ut i Bråviken och Östersjön. Det är ett vatten med ett högt skyddsvärde och det är av största vikt att företag som släpper ut sitt vatten i Motala Ström uppfyller de högt ställda krav som finns. Allt vatten som vi har använt i vår process renas och kontrolleras innan det släpps ut. Vi har ett eget miljölaboratorium som är ackrediterat av Swedac där vi dagligen analyserar vatten från vår process. Vi rapporterar löpande våra utsläpp till Länsstyrelsen i Östergötland.

Fiskeby har sedan lång tid varit medlemmar av Motala Ströms vattenvårdsförbund som kontrollerar och kartlägger tillståndet i Motala Ström och dess avrinningsområde. Genom ett rullande kontrollprogram görs ett stort antal provtagningar årligen på det vatten som vi släpper ut i Motala Ström.

Med anledning av att förekomst av mikroplaster i vattendrag och vattenlevande djur ökar, så har Fiskeby proaktivt valt att utöver ramen för ordinarie egenkontroll löpande mäta och följa trender på förekomst av mikroplaster i vatten som släpps ut från verksamheten.

Vi har inte alltid tänkt som nu

Fiskeby har funnits på samma plats i nästan 400 år och har under hela den tiden varit en tillverkande industri. Medvetenheten om vår miljö och vilka följder som vår påverkan får ökar hela tiden. Man har inte alltid vetat vad som är farligt och på Fiskeby har vi ett 400 årigt arv av påverkan att ta hand om.

Fiskeby utför periodiska kontroller av mark och grundvatten inom det området där verksamheten bedrivs. I första hand kontrolleras de ämnen som används i verksamheten och som riskerar att medföra en föroreningsskada. Om det upptäcks en förorening, till exempel vid grävarbeten, så är vi måna om att det omhändertas på ett rätt sätt.

Vi samarbetar med Länsstyrelsen i Östergötland och Norrköpings kommun för att minska risk för att föroreningar i mark och grundvatten sprids på och omkring Fiskeby. Bland annat har det genomförts en akut åtgärd i det så kallade Kranaområdet, ett område som för mer än ett sekel sedan användes till omlastning för tung last på vatten. Under 2022 så anlades ett motfyll vid kajkanten och intilliggande fyllnadsmassor har täckts över med ett jordlager. Denna temporära åtgärd säkerställer att tunga metaller inte sprids till Motala Ström och möjliggör att marken bakom stenkajen på sikt efterbehandlas.

Fiskebys miljö-, kvalitets- och energiledningsarbete

Fiskeby strävar efter att hela tiden bli bättre. Genom interna revisioner arbetar vi som företag löpande för att upptäcka avvikelser och genomföra ständiga förbättringar. Extern revision kontrollerar årligen att vi efterlever lagen och våra ledningssystem. Med målet att öka andelen förnybar energi så påbörjades 2022 ett förprojekt med syftet att få ökad materialåtervinning av vårt plastrejekt. Parallellt med detta så pågår ett arbete att hitta bästa avsättning för den internt producerade biogasen.

Vi vill använda energi mer effektivt

Processerna inom papperstillverkning styrs till stor del av naturlagarna och tillverkningen betecknas som energiintensiv. Inom ramen för brukets strategisk inriktning fortsätter vi att utveckla och effektivisera vår energianvändning. Från 2021 är vi återigen certifierade enligt energiledningsstandarden ISO 50001 och integrerar energiledningssystemet med övrig verksamhet. Under 2022 har fokus legat att skapa en funktionell organisatorisk struktur samt att sätta upp lämpliga mål för att främja energieffektiviseringen. Hela verksamhetens energiflöden har kartlagts övergripande. För kommande år planeras det att detaljerat kartlägga utvalda områden med betydande energianvändning.

Från och med 2022, inom ramen för Fiskebys strategiska miljö-, energi- och kvalitetsarbete, så har mål satts upp för; utsläpp av fossilt koldioxid, mängden energi som behövs för att tillverka en ton kartong och andel reklamationer av vårt produkt.

Affärsetik och socialt ansvarstagande

Fiskeby agerar med helhetssyn, kompetens, hög integritet och visar respekt. Fiskeby vill etablera stabila, långsiktiga relationer där företaget på ett systematiskt sätt utvecklar produkter och tjänster i ömsesidigt samarbete. Fiskeby engagerar sig bara i affärsverksamhet som följer gällande lagar och våra affärsrelationer skall präglas av hög etik och moral.

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Fiskeby tolererar inte sådana förfaranden.

Interaktion och information

Vi samarbetar med skolor, institut och många andra aktörer och företag inom återvinningsbranschen och andra branscher, både för att inhämta och sprida kunskap. Att vara rådgivande vid design av nya pappersbaserade förpackningslösningar ger Fiskeby goda möjligheter att på ett tidigt stadium kunna påverka möjligheterna till materialåtervinning.

Medarbetarna i fokus

Vi strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald och likabehandling och där medarbetarens hälsa och välbefinnande står i fokus. Vårt arbetsmiljöarbete berör hela vår verksamhet och beaktar de fysiska, psykiska och sociala aspekterna av medarbetarens arbetssituation. Vidare arbetar vi systematiskt med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud.

Friskvård och hälsa

Vi vill ha friska medarbetare som mår bra. För att öka våra medarbetare fysiska välbefinnande försöker vi stimulera till aktiviteter genom bidrag till friskvårdsaktiviteter för alla tillsvidare- och visstidsanställda. Fiskeby stöttar även vissa idrottsevenemang genom att erbjuda våra medarbetare ersättning för startavgiften.

Arbetsmiljö

Fiskebys arbetsmiljö ska vara säker, trivsam, stimulerande och utvecklande både ur fysiska, psykiska och sociala aspekter och tillsammans ska vi verka för en hälsosam och säker miljö fri från arbetsskador, olycksfall och tillbud. Vi har under 2022 stärkt organisationen med kompetens på arbetsmiljö och fokuserat på att bygga en god säkerhetskultur. Det innebär att vi arbetar kontinuerligt med att utveckla ledarskapet, organisationen, kompetenser och processer och skapar en kultur där vi aktivt ställer frågor och ökar riskmedvetenheten. Vi har en nollvision på olyckor, ingen ska skada sig på arbetsplatsen. Vi arbetar systematiskt med skyddsronder, rapportering och uppföljning. Målsättningen i det förebyggande säkerhetsarbetet är minst 800 riskobservationer och tillbud inrapporterade. Utfallet blev 7 över mål, vilket blev en total om 807st registreringar.

Kollektivavtal

Fiskeby följer de kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och de fackliga arbetstagarorganisationerna avseende arbetstid, anställningsförhållanden och alla andra frågor som är viktiga i relationen mellan Fiskeby och medarbetaren.

Mångfald

Mångfald och en inkluderande arbetsmiljö är viktiga faktorer för att skapa trivsel och nå framgång. På Fiskeby arbetar vi aktivt, tillsammans med fackliga representanter, för att motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Utbildning och kompetensutveckling

Välutbildad och kvalificerad personal utgör en grundstomme i vårt företag. Genom vårt kompetensstyrningsverktyg arbetar arbetsledare och chefer kontinuerligt med daglig kompetensutveckling på samtliga avdelningar. Förutom befattningsspecifika utbildningar går alla tillsvidareanställda grundläggande utbildningar i brand, kvalitet- och hygien samt miljö- och energi.

Samhällsnytta

Arbetet med en hållbar utveckling börjar med barn och unga vuxna och därför väljer vi att rikta flera av våra samhällsengagemang mot den målgruppen. För att informera och engagera barn i återvinning stödjer Fiskeby Kartongmatchen. Kartongmatchen är en tävling som handlar om återvinning och hållbarhet där temat är ”Det är rätt och lätt att återvinna”. Tävlingen är till för förskolebarn och skolelever t.o.m årskurs 6 och drivs av Tetra Pak i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Syftet med tävlingen är att öka engagemanget och medvetenheten om återvinning hos barnen. Sedan starten 2012 har tävlingen engagerat närmare 270 000 barn och är därmed en av Sveriges genom tiderna största skoltävling.

Samarbete med studenter

Vi tar årligen emot studenter från både gymnasiet och högskola som har sitt examensarbete eller arbetsplatsbelagd praktik hos oss. Vi tror på ömsesidigt utbyte. Studenten får möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper på en arbetsplats och vi får en möjlighet att kanske bli en framtida arbetsgivare. Utöver detta anordnar vi även studiebesök för studenter och andra intressegrupper för att sprida kunskap om vårt företag och hållbarhetsarbete.

Varje sommar skapar vi sysselsättning med sommarjobb. Tillsammans med flera företag inom pappersindustrin har vi ett samarbete med Bråvallagymnasiet där vi erbjuder ett antal elever möjlighet till sommarjobb hos oss. Dessa aktiviteter är ett bra sätt för oss att komma i kontakt med framtida medarbetare där studenterna får meriterade erfarenheter och insikt i industribranschen i allmänhet och hållbarhetsbranschen i synnerhet.

Läs hela hållbarhetsredovisningen

Öppna PDF