Fiskeby Board AB har nolltolerans mot oegentligheter och brott i verksamheten. Om du misstänker, iakttar eller får information om att något allvarligt i form av oegentligt eller brottsligt har utförts eller pågår vid Fiskeby – slå genast larm!

Den 17 december 2021 trädde en ny lagstiftning – lag (2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) – i kraft. Fiskeby har gjort de förändringar av företagets visselblåsarfunktion som föranleds av den nya lagen.

Vad klassas som allvarliga missförhållanden?

Visselblåsning är till för att upptäcka allvarliga missförhållanden, utreda och åtgärda dem. För att informationen du lämnar ska anses vara ett missförhållande som omfattas av lagen ska det finnas ett allmänintresse för att missförhållandet upphör. Det kan handla om missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller annan sak där det finns befogad anledning att rapportera, t.ex. brottsliga handlingar, ekonomiska oegentligheter eller förfalskning av dokumentation. Visselblåsarlagen gäller dock inte om det du rapporterar bara rör ett missnöje kring egna arbets- eller anställningsförhållanden utan att det rör sig om korrupta handlingar.

För att omfattas av skyddet måste all information om ett missförhållande lämnas i god tro och att den som visselblåser vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att den information som rapporterades var sann. Läs mer om ”Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden” på www.riksdagen.se.

Hur gör jag en anmälan om missförhållanden på Fiskeby?

För att göra en anmälan om missförhållanden kan du ringa, maila till visselblasare@fiskeby.com, alternativt boka en tid för ett fysiskt möte. Mottagare av anmälningar på Fiskeby är HR-chef och/eller HR-administratör. För att säkerställa att inga ärenden missas eller hanteras orätt har Fiskeby valt att ärenden som mailas mottages av både HR-chef och HR-administratör.

Om du vill vara anonym kan du maila från en oidentifierbar e-postadress och inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet till mottagningsfunktionen. Vi vill dock uppmärksamma om att anonymitet kan försvåra möjligheten att genomföra, följa upp och återkoppla i ärendet.
Vare sig rapporten är anonym eller öppen hanteras all information konfidentiellt och under sekretess.

Om den inledande bedömningen visar att det finns skälig misstanke om att det pågår missförhållanden tillsätts en utredning, av för uppgiften lämpliga interna och/eller externa funktioner. Återkoppling och uppföljning ges på ett så heltäckande sätt som möjligt. Det innebär dock inte nödvändigtvis att du har rätt till att få information om samtliga åtgärder som har vidtagits.
Uppgifterna i rapporten raderas senast två år efter det att ärendet avslutats.

Kontakt vid misstanke om missförhållande

Fiskebys visselblåsarfunktion

Funktionsbrevlåda